• 0212 481 03 23

    kemal@elapak.com.tr

  • Maltepe Mah. Dokumacılar Sitesi Sok. No:9

    Davutpaşa-Zeytinburnu/İstanbul